ISBD View

Лхаашид Д.

Монголын хаад, зүтгэлтнүүдийн жолоодохуйн урлаг Дэлхийн менежментийн ухаанд монголчуудын оруулсан хувь хандив - Эм-Би-Си 1999 - 391х.

bkmon

жолоодох урлаг

650 Л 873
Languages: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | English
  • English (en)
| | | | | | | | | | | | | | mon | | | | | | | | | | | | | | | | |