Илийн голын урсгал дагуу оронд хадгалагдаж байгаа тод үсгийн сурвалж бичгийн чуулган 26 - ӨМ ӨМХГ 2018 - 421х.


bkmon

монгол хэл тод үсэг

411 / И 45

Powered by Koha