ISBD View

Цэдэндагва Г.

Эдийн засгийн онол Эх бэлтг: Ариунболд Ц. - УБ Статистик хк 2001 - 367х.

bkmon

менежмент маркетинг эдийн засаг эрэлт нийлүүлэлт бүтээгдэхүүн өрсөлдөөн монополь банк үнэт цаас импляци

330 Ц 941
Languages: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | English
  • English (en)
| | | | | | | | | | | | | | mon | | | | | | | | | | | | | | | | |