000 01562nam a22002897a 4500
008 130915s9999 pm | 00| 0 mon d
020 _a978-99962-58-33-6
082 _a306 М 692
245 1 _aМонголын соёл, урлаг судлал 11-р дэвтэр
_cБэлт. Б.Баяртөр, Ж.Цэзэн.
260 _aУБ
_bЖиком пресс
_c2010
300 _a402 х.
520 _abkmon
653 _aмонголын соёл урлаг судлал
653 _aмонгол соёл
653 _aурлаг судлал
653 _aсоёл урлаг
653 _aсоёл
942 _cBK
952 _w2013-10-12
_p1000-1297
_r2016-12-26
_40
_00
_61297
_bSOYOL
_10
_o1297
_d2013-01-16
_8NFIC
_70
_cCART
_2ddc
_g5000.00
_yBK
_s2016-12-25
_l15
_aSOYOL
952 _w2013-10-12
_p1000-1298
_r2018-05-07
_40
_00
_61298
_bSOYOL
_10
_o1298
_d2013-01-16
_8NFIC
_70
_cCART
_2ddc
_g5000.00
_yBK
_s2017-11-23
_l17
_aSOYOL
999 _c10906
_d10906
952 _w2015-02-03
_p15025165
_r2015-02-03
_40
_00
_68362
_bZHB
_10
_o8362
_d2015-02-03
_70
_2ddc
_g5000.00
_yBK
_aZHB
952 _w2015-02-03
_p15025166
_r2015-02-03
_40
_00
_68235
_bZHB
_10
_o8235
_d2015-02-03
_70
_2ddc
_g5000.00
_yBK
_aZHB
952 _w2015-02-03
_p15025167
_r2015-02-03
_40
_00
_68234
_bZHB
_10
_o8234
_d2015-02-03
_70
_2ddc
_g5000.00
_yBK
_aZHB
952 _w2015-02-03
_p15025168
_r2015-02-03
_40
_00
_68236
_bZHB
_10
_o8236
_d2015-02-03
_70
_2ddc
_g5000.00
_yBK
_aZHB
952 _w2015-02-03
_p15025169
_r2015-02-03
_40
_00
_68363
_bZHB
_10
_o8363
_d2015-02-03
_70
_2ddc
_g5000.00
_yBK
_aZHB