000 01390nam a22002897a 4500
008 130915s9999 mp | 00| 0 mon d
020 _a978-99962-4-842-9
041 _aмонгол
082 _a306'077 М 695
245 0 _aМонголын соёлын түүхийн хураангуй
_cЭмхтгэсэн Л.Тунгалаг
_eСурах бичиг
260 _aУБ
_c2012
_bАмжилтын гарц ХХК
300 _a201х.
_cА4
520 _abkmon
653 _aмонголын соёлын түүх
653 _aмонголын соёл
653 _aсоёлын түүх
653 _aмонголын түүх
653 _aсоёл
653 _aсоёл урлаг
942 _cBK
999 _c23322
_d23322
952 _p161010212
_40
_00
_614681
_bTUV
_10
_o14681
_d2016-10-04
_70
_2ddc
_g16000
_yBK
_aTUV
952 _w2016-10-04
_p161010213
_r2016-10-04
_40
_00
_614682
_bTUV
_10
_o14682
_d2016-10-04
_70
_2ddc
_g16000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-10-04
_p161010214
_r2018-10-11
_40
_00
_614683
_bTUV
_10
_o14683
_d2016-10-04
_70
_2ddc
_g16000.00
_yBK
_s2018-10-09
_l3
_aTUV
952 _w2016-10-04
_p161010215
_r2018-10-09
_40
_00
_614684
_bTUV
_10
_o14684
_d2016-10-04
_70
_2ddc
_g16000.00
_yBK
_s2018-10-09
_l2
_aTUV
952 _w2016-10-04
_p161010216
_r2018-05-07
_40
_00
_614685
_bTUV
_10
_o14685
_d2016-10-04
_70
_2ddc
_g16000.00
_yBK
_s2018-05-03
_l4
_aTUV