000 03588nam a22004937a 4500
008 170201t mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a978-99978-4-300-5
041 _aмонгол
082 _a700 У 491
245 0 _aУрлаг судлалын боловсролын гарын авлага
_cОрч. Б.Баяраа, Д.Цэдэвсүрэн; Ред. Д.Даваасүрэн, Э.Сонинтогос, Д.Цэдэвсүрэн
260 _aУБ
_bСэлэнгэпресс
_c2016
300 _a370х.
520 _abkmon
653 _aурлагийн боловсрол
653 _aурлаг судлал
653 _aсургалтын хөтөлбөр боловсруулах
740 _aУрлаг судлалын боловсролын агуулга
740 _aУрлаг судлалын зорилтот сургалт-семинар /зарим жишээ/
740 _aҮнэлэмжийн тухай маргаан, шүүмжлэлт байр суурь
740 _aУрлаг судлалын боловсролын дараагийн үе
740 _aСургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга техник, нөөц боломж
942 _cBK
999 _c23903
_d23903
952 _w2017-02-01
_pTUV17027018
_r2017-02-01
_40
_00
_615553
_bTUV
_10
_o15553
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027019
_r2017-02-01
_40
_00
_615554
_bTUV
_10
_o15554
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027020
_r2017-02-01
_40
_00
_615555
_bTUV
_10
_o15555
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027021
_r2017-05-11
_40
_00
_615556
_bTUV
_10
_o15556
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_s2017-04-06
_l1
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027022
_r2017-05-11
_40
_00
_615557
_bTUV
_10
_o15557
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_s2017-04-06
_l1
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027023
_r2017-02-01
_40
_00
_615558
_bTUV
_10
_o15558
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027024
_r2017-02-01
_40
_00
_615559
_bTUV
_10
_o15559
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027025
_r2017-02-01
_40
_00
_615560
_bTUV
_10
_o15560
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027026
_r2017-05-11
_40
_00
_615561
_bTUV
_10
_o15561
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_s2017-04-06
_l1
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027027
_r2017-02-01
_40
_00
_615562
_bTUV
_10
_o15562
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027028
_r2017-02-01
_40
_00
_615563
_bTUV
_10
_o15563
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027029
_r2017-02-01
_40
_00
_615564
_bTUV
_10
_o15564
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027030
_r2017-02-01
_40
_00
_615565
_bTUV
_10
_o15565
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027031
_r2017-02-01
_40
_00
_615566
_bTUV
_10
_o15566
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027032
_r2017-06-07
_40
_00
_615567
_bTUV
_10
_o15567
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_s2017-02-05
_l1
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027033
_r2017-02-01
_40
_00
_615568
_bTUV
_10
_o15568
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027034
_r2017-02-01
_40
_00
_615569
_bTUV
_10
_o15569
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027035
_r2017-06-08
_40
_00
_615570
_bTUV
_10
_o15570
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_s2017-04-06
_l2
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027036
_r2017-02-01
_40
_00
_615571
_bTUV
_10
_o15571
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV
952 _w2017-02-01
_p17027037
_r2017-02-01
_40
_00
_615572
_bTUV
_10
_o15572
_d2017-02-01
_70
_2ddc
_yBK
_aTUV