000 03656 a2200517 4500
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 _aМонгол
082 _a070.1.01 Р-153
100 1 _aЭрдэнэцэцэг Г.
245 1 _aРадио, телевизийн сургууль
260 _bЖиком пресс
260 _c2007
300 _a67
520 _abkmon
942 _cBK
999 _c2491
_d2491
952 _w2013-10-12
_p607-5
_r2018-04-16
_40
_00
_6996
_bRAD
_10
_o996
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_s2018-04-16
_l1
_aRAD
952 _w2013-10-12
_p607-6
_r2013-10-12
_40
_00
_6997
_bRAD
_10
_o997
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_aRAD
952 _w2013-10-12
_p607-7
_r2018-12-13
_40
_00
_6998
_bRAD
_10
_o998
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_aRAD
952 _w2013-10-12
_p607-8
_r2018-06-08
_40
_00
_6999
_bRAD
_10
_o999
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_s2018-04-12
_l1
_aRAD
952 _w2013-10-12
_p607-9
_r2013-10-12
_40
_00
_61000
_bRAD
_10
_o1000
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_aRAD
952 _w2013-10-12
_p607-10
_r2013-10-12
_40
_00
_61001
_bRAD
_10
_o1001
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_aRAD
952 _p607-11
_40
_00
_62481
_bRAD
_10
_o2481
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-12
_40
_00
_62482
_bRAD
_10
_o2482
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-13
_40
_00
_62483
_bRAD
_10
_o2483
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-14
_40
_00
_62484
_bRAD
_10
_o2484
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-15
_40
_00
_62485
_bRAD
_10
_o2485
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-16
_40
_00
_62486
_bRAD
_10
_o2486
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-17
_40
_00
_62487
_bRAD
_10
_o2487
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-18
_40
_00
_62488
_bRAD
_10
_o2488
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-19
_40
_00
_62489
_bRAD
_10
_o2489
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-20
_40
_00
_62490
_bRAD
_10
_o2490
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-21
_40
_00
_62491
_bRAD
_10
_o2491
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-22
_40
_00
_62492
_bRAD
_10
_o2492
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-23
_40
_00
_62493
_bRAD
_10
_o2493
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-24
_40
_00
_62494
_bRAD
_10
_o2494
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-25
_40
_00
_62495
_bRAD
_10
_o2495
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-26
_40
_00
_62496
_bRAD
_10
_o2496
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-27
_40
_00
_62497
_bRAD
_10
_o2497
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-28
_40
_00
_62498
_bRAD
_10
_o2498
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-29
_40
_00
_62499
_bRAD
_10
_o2499
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _p607-30
_40
_00
_62500
_bRAD
_10
_o2500
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g750.0000
_yBK
_aRAD
952 _w2016-06-16
_p16066716
_r2016-06-16
_40
_00
_6993
_bRAD
_10
_o993
_d2016-06-16
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_aRAD
952 _w2016-06-16
_p16066717
_r2016-06-16
_40
_00
_6994
_bRAD
_10
_o994
_d2016-06-16
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_aRAD
952 _w2016-06-16
_p16066718
_r2016-06-16
_40
_00
_6995
_bRAD
_10
_o995
_d2016-06-16
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_aRAD
952 _w2016-06-16
_p16066719
_r2016-06-16
_40
_00
_61002
_bRAD
_10
_o1002
_d2016-06-16
_70
_2ddc
_g750.00
_yBK
_aRAD