000 02544nam a22003737a 4500
008 130812t mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 _aМонгол
082 _a700'517 Д 543
100 1 _aДоржсүрэн Ё.
245 1 _aМонголын соёлын түүх
_cЭмх. Баярсайхан Д.
260 _aУБ
_bАдмон
_c2011
300 _a226х.
520 _abkmon
653 _aсоёл
653 _aсоёлын түүх
653 _aмонголын урлаг
653 _aуран бүтээл
942 _cBK
999 _c8414
_d8414
952 _w2013-10-12
_p13089626
_r2018-05-07
_40
_eХ
_00
_69021
_bChuluut
_10
_o9021
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2018-05-07
_l1
_aTUV
952 _w2013-08-12
_p13089627
_r2013-08-12
_40
_eХ
_00
_69022
_bTUV
_10
_o9022
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089628
_r2018-04-19
_40
_eХ
_00
_69023
_bTUV
_10
_o9023
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2018-04-19
_l1
_aTUV
952 _w2013-08-12
_p13089629
_r2013-08-12
_40
_eХ
_00
_69024
_bTUV
_10
_o9024
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089630
_r2018-12-07
_40
_eХ
_00
_69025
_bTUV
_10
_o9025
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2018-12-07
_l2
_aTUV
952 _w2013-08-12
_p13089631
_r2013-08-12
_40
_eХ
_00
_69026
_bTUV
_10
_o9026
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2013-08-12
_p13089632
_r2013-08-12
_40
_eХ
_00
_69027
_bTUV
_10
_o9027
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089633
_r2017-12-28
_40
_eХ
_00
_69028
_bTUV
_10
_o9028
_d2013-08-12
_q2018-01-18
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2017-12-28
_l1
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089634
_r2018-12-14
_40
_eХ
_00
_69029
_bTUV
_10
_o9029
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2018-12-12
_l2
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089635
_r2018-04-16
_40
_eХ
_00
_69030
_bTUV
_10
_o9030
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2018-04-16
_l1
_aTUV
952 _p13089636
_40
_eХ
_00
_69237
_bTUV
_10
_o9237
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000
_yBK
_aTUV
952 _w2013-08-12
_p13089637
_r2013-08-12
_40
_eХ
_00
_69238
_bTUV
_10
_o9238
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089638
_r2018-12-12
_40
_eХ
_00
_69239
_bTUV
_10
_o9239
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2018-12-12
_l1
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089639
_r2016-03-31
_40
_eХ
_00
_69240
_bTUV
_10
_o9240
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2016-03-25
_l3
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089640
_r2018-10-17
_40
_eХ
_00
_69241
_bTUV
_10
_o9241
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g20000.00
_yBK
_s2018-10-12
_l2
_aTUV